شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوس دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوسحذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري ...
بازدید:614
دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview پيش بيني رفتار كلر ...
بازدید:630
دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85 دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85بررسي ...
بازدید:594
دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS كيفيت ...
بازدید:598
دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكيكيفيت ميكروبي آب يونيتهاي ...
بازدید:587
دانلود تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS)  و متداوال (CAS) دانلود تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS) ...
بازدید:596
دانلود راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي دانلود راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازيراه اندازي راكتور بافلدار بي ...
بازدید:591
دانلود بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيك دانلود بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيكبررسي توان ...
بازدید:594
دانلود بررسي تاثير آنتي بيوتيكهاي اكسي تتراسايكلين، تايلوزين و آموكسي سيلين بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي دانلود بررسي تاثير آنتي بيوتيكهاي اكسي تتراسايكلين، تايلوزين و آموكسي سيلين بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس ...
بازدید:610
دانلود طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي دانلود طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي ...
بازدید:591
دانلود حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول دانلود حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلولحذف بيولوژيك ...
بازدید:588
دانلود بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV) دانلود بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV) ...
بازدید:605
دانلود Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion دانلود Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion ...
بازدید:608
دانلود بررسي ميزان بازدارندگي تركيب MTBE بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي به روش Test SMA دانلود بررسي ميزان بازدارندگي تركيب MTBE بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي به روش Test SMAبررسي ميزان ...
بازدید:595
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload