شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : خوردگی زیستی

دانلود آموزش تصویری نرم افزار

(دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss)

(999 مشاهده)
خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش

(خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی)

(707 مشاهده)
نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری

(نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات)

(565 مشاهده)
آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره

(آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت)

(711 مشاهده)
کنترل خوردگی میکروبی در کشتی

(کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها)

(678 مشاهده)
مکانیسم های خوردگی

(مکانیسم های خوردگی بیولوژیک)

(832 مشاهده)
Microbiology in

(Microbiology in Action)

(676 مشاهده)
خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل

(خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن)

(771 مشاهده)
خوردگی و انواع

(خوردگی و انواع آن)

(886 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر))

(989 مشاهده)
بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله

(بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله كشي شهر زاهدان از نظر تشكيل رسوب و خورندگي 1382)

(708 مشاهده)
بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق

(بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق غرب كشور (مطالعه موردي شهرستان جوانرود))

(869 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري  آب شهر ميانه

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387)

(904 مشاهده)
بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب

(بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب كوپن جهت تعيين ميزان خوردگي (مطالعه موردي شهر رودان))

(925 مشاهده)
بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه

(بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387)

(928 مشاهده)
پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر

(پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز)

(1002 مشاهده)
تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع

(تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي)

(1093 مشاهده)
بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در

(بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان)

(965 مشاهده)
بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان

(بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز)

(806 مشاهده)
بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني

(بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود)

(787 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload