شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/TLV


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  تري بوتيل فسفات-tributyl phosphate  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تري بوتيل فسفات-tributyl phosphate
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 36
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetic acid-اسيد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetic acid-اسيد استيک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetic anhydride-انيدريد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetic anhydride-انيدريد استيک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Aceton-استون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Aceton-استون
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetonitrile-استو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetonitrile-استو نيتريل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetophenone-استوفنون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetophenone-استوفنون
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acetylene-حد آستانه مجاز استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acetylene-حد آستانه مجاز استيلن
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acrylamide-اکريل آميد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acrylamide-اکريل آميد
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acrylic acid-اسيد اکريليک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acrylic acid-اسيد اکريليک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين
نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  amitrol-حد آستانه مجاز آميترول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: amitrol-حد آستانه مجاز آميترول
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 25
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  amosite حد آستانه مجاز آموسيت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: amosite حد آستانه مجاز آموسيت
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  aniline حد آستانه مجاز آنيلين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: aniline حد آستانه مجاز آنيلين
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload