دوشنبه، 11 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

_USER_GROUPS


حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 100
( _REQUIERED_POINT : 100)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200
( _REQUIERED_POINT : 200)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 300
( _REQUIERED_POINT : 300)
کاربران با فعالیت متوسط

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 400
( _REQUIERED_POINT : 400)
کاربران با فعالیت خوب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 500
( _REQUIERED_POINT : 500)
کاربران با فعالیت مناسب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 1000
( _REQUIERED_POINT : 600)
کاربران با امتیاز 1000

مدیران
( _REQUIERED_POINT : 10000)
کاربران ممتاز

کاربران ویژه
( _REQUIERED_POINT : 30000)
کاربران ویژه